Minister Zdrowia wydał instrukcje dla pracowników POZ i farmaceutów na temat leków 75+

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów szef resortu zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

źródło: Mz.gov.pl

 

Poniżej najważniejsze informacje zawarte w komunikacie.

 

Kto może otrzymać receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne?
Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu.

 

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki?
Recepty na bezpłatne leki mogą wystawiać wyłącznie:
– uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
– uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
– lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

 

Jacy lekarze nie są uprawnieni do wystawiania recept na bezpłatne leki?
Lekarze, którzy nie są uprawnieni do wystawiania pacjentom recept na bezpłatne leki, to m.in.:
– lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
– lekarze zatrudnieni lub wykonujący zawód u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawa opieka zdrowotna, którzy nie posiadają statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach. Recept tych nie będą więc wystawiać np. lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność świadczeniodawcy, lub lekarze innych specjalizacji niż wymienione w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach zatrudnieni u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
– lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki pacjentom, którzy nie są przypisani ani do ich listy aktywnej, ani do listy aktywnej świadczeniodawcy, u którego są zatrudnieni lub wykonują zawód. Dotyczy to np. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych seniorowi w podróży przez lekarza, który na co dzień nie opiekuje się nim w ramach POZ. Wyjątkiem od tej zasady jest wystawianie recept seniorom spoza listy aktywnej w ramach zastępstwa lekarza POZ (sytuacja omówiona poniżej).