Działalność operacyjna apteki – jakie strategie marketingowe możemy wybrać?

Jednym z rodzajów strategii (podział funkcjonalny) są strategie marketingowe. Sklasyfikować je można m.in. zgodnie z klasycznym podziałem tzw. kształtowania pola rynkowego. Ujęcie to opiera się na dwóch parametrach: produkcie i rynku w kontekście zależności między dotychczasowymi działaniami a przyszłymi możliwościami.

 

autorka: mgr Żaneta Pietrzak
Uniwersytet Łódzki, Katedra Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Zarządczej

 

Sprecyzowane powyżej relacje graficznie najlepiej obrazuje tzw. Macierz Ansoffa:

 

tabela

 

Analizując macierz zaobserwować można, że możliwe są cztery strategie funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 

1. Penetracja rynku – zwiększenie sprzedaży leków (rodzajów, grup produktów) będących w aktualnej ofercie w obecnym segmencie rynkowym; inaczej mówiąc działania mające na celu wzrost sprzedaży kierowane są do dotychczasowych pacjentów, pacjentów nabywających dotychczas leki od jednostek konkurencyjnych oraz pacjentów, którzy danego preparatu jeszcze nie kupowali.

2. Rozwój produktu – wprowadzenie do oferty nowych leków bądź modyfikacji obecnie istniejących (np. nowe, dotychczas nie znajdujące się w ofercie postaci i formy) dla dotychczasowych pacjentów.

3. Rozwój rynku – rozszerzenie sprzedaży dotychczasowych produktów na nowe rynki, np. poprzez ekspansję geograficzną (nowa filia) czy też skierowanie sprzedaży do nowych grup pacjentów.

4. Dywersyfikacja – sprzedaż nowych produktów dla pacjentów z dotychczas nie obsługiwanych sektorów rynkowych.

 

Reasumując – wybór strategii (na przykładzie strategii marketingowych) jest decyzją o długofalowych konsekwencjach, nie mniej jednak warunkuje ona bieżącą (operacyjną) działalność Apteki. Nie ma możliwości i zasadności by było inaczej, w innym przypadku oznaczałoby to oderwanie strategii od działań operacyjnych a więc jej realizacja byłaby niemożliwa. Nie wystarczy jedynie podjąć decyzję co do wyboru kierunków przyszłych działań, należy następnie przekazać ją i przekształcić na działania wykonywane każdego dnia przez indywidualnych pracowników. Tylko takie działanie pozwoli na jej realizacją i ocenę jej wykonania.

 

Na koniec warto zaznaczyć, że strategię oceniać można w dwóch płaszczyznach tzn. jej wyboru (czy jest ona adekwatna i odpowiednio dobrana do specyfiki firmy) oraz jej wykonania (czy bieżące działania umożliwiają osiągnięcie zamierzonych celów). Nawet najlepiej realizowana strategia, która jednak nie odpowiada analizie otoczenia i planom zarządzających nie zapewni Aptece sukcesu, podobnie jak małe zaangażowanie w gruntownie przemyślaną i przeanalizowaną strategię.