Ministerstwo o możliwości dopłacenia do wyrobów medycznych

Idea umożliwienia pacjentom dostępu do ponadstandardowych wyrobów medycznych po uiszczeniu opłaty jest słuszna – ocenia Wiceminister Zdrowia, Krzysztof Łanda, o czym informuje portal Rynekaptek.pl.

 

źródło: Rynekaptek.pl

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1201). Jak czytamy w przygotowanym stanowisku, poselski projekt nowelizacji ustawy ma na celu wprowadzenie możliwości współfinansowania przez świadczeniobiorców wyrobów medycznych stosowanych w ramach lecznictwa zamkniętego.

 

Przedmiotowy projekt prowadza definicję ponadstandardowego świadczenia zdrowotnego rzeczowego oraz dodaje upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych wraz z zasadami i poziomem ich współfinansowania przez świadczeniobiorcę. Jak uzasadnia w stanowisku wiceminister Krzysztof Ładna, idea umożliwienia pacjentom dostępu do ponadstandardowych wyrobów medycznych po uiszczeniu opłaty jest słuszna.

 

„Wykazem świadczeń ponadstandardowych powinny zostać objęte świadczenia finansowane w systemie opłaty za usługę charakteryzujące się wysokim ryzykiem moralnym oraz ryzykiem nadużywania po stronie świadczeniodawców” – czytamy. Dodaje, że wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga jednak równoczesnego określenia maksymalnych kwot dopłat pacjentów oraz wprowadzenia ubezpieczeń komplementarnych od współpłacenia.

 

MZ podkreśla, że propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie są już częściowo zawarte w procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Przewiduje on wprowadzenie nowego mechanizmu refundacji wyrobów medycznych. Jego celem jest stopniowe przemodelowanie obowiązującego obecnie w Polsce sytemu refundacji tych produktów. Jak wskazuje resort, dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, zmniejszą się dopłaty pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz poprawi się ich dostępność. Ministerstwo zapewnia, że pacjenci będą mieli prawo wyboru wyrobu medycznego w ramach świadczeń np. szpitalnych.