Zezwolenie, dziedziczenie, sprzedaż – „Apteka dla Aptekarza” w praktyce

W dniu 25 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, która wprowadziła szereg istotnych zmian związanych z prowadzeniem aptek. Dotyczą one zarówno podmiotów, które obecnie prowadzą działalność gospodarczą w tym zakresie, jak i tych, które dopiero planują ją założyć.

 

autor: Piotr Kamiński
radca prawny

 

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim ograniczenia w wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, obejmuje też kwestie związane m.in. z dziedziczeniem bądź sprzedażą apteki.

 

Ograniczenia w wydawaniu zezwoleń

W świetle nowych przepisów (art. 99 ust. 3a-3b ustawy Prawo farmaceutyczne) zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się farmaceucie, jeżeli prowadzi (jest wspólnikiem, partnerem) co najmniej 4 apteki ogólnodostępne. Zezwolenie nie zostanie też wydane, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosić będzie co najmniej 3 tys. (kryterium demograficzne) i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej[1] będzie mniejsza niż 500 m (kryterium geograficzne). Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy na dzień złożenia wniosku o zezwolenie, od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej placówki, odległość wynosi w linii prostej co najmniej 1000 m lub apteka została nabyta od spadkobiercy w całości i jej adres pozostaje aktualny.

 

Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (dalej: WIF) zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń demograficzno-geograficznych.

 

Zmiana lokalu apteki

Obowiązujące przepisy wprowadzające m.in. wyżej wskazane kryteria demograficzno-geograficzne wywołały dyskusję na temat konieczności uzyskania zezwolenia dla apteki, w sytuacji, kiedy jest ona zmuszona zmienić lokal. Naczelna Izba Aptekarska[2] przedstawiła dane, z których wynika, że konieczność zmiany lokalizacji apteki nie była do tej pory częstym problemem, przynajmniej dla aptek indywidualnych i małych sieci. Praktyka dopiero jednak pokaże, jak sytuacja w tym zakresie będzie wyglądać w nowej rzeczywistości prawnej.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zmiana adresu apteki ma też znaczenie przy zbywaniu zezwolenia na prowadzenie apteki (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu w części poświęconej sprzedaży apteki).

 

Apteka dla spadkobiercy – sukcesja aptek po nowelizacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku:

  1. śmierci przedsiębiorcy, na rzecz której zostało wydane zezwolenie,
  2. rezygnacji z prowadzonej działalności,
  3. likwidacji spółki prowadzącej aptekę,
  4. przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w spółkę inną niż jawną bądź partnerską, w której wszyscy wspólnicy lub partnerzy są farmaceutami (przesłanka dodana na mocy nowelizacji).

 

Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa jednak po śmierci farmaceuty, jeżeli chociaż jeden z jej spadkobierców spełnia następujące wymagania:

  • nie narusza przepisów antykoncentracyjnych (np. nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych),
  • nie będzie w wyniku spadkobrania prowadzić więcej niż 4 aptek,
  • jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,
  • zatrudni kierownika apteki,
  • przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz dentysta),
  • nie zachodzą przesłanki określone w art. 101 pkt 2-5 ustawy Prawo farmaceutyczne (np. wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki).