Stanowisko resortu zdrowia w sprawie wystawiania recept dwoma charakterami pisma

Przepisy rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nie zakazują wystawiania recept dwoma charakterami pisma. Jednak fakt, że dwa charaktery pisma różnią się, może powodować wątpliwości co do autentyczności recepty – wskazuje Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ, o czym donosi Rynekaptek.pl, cytując korespondencję między resortem zdrowia a Samorządem Aptekarskim.

 

źródło: Rynekaptek.pl / NIA

 

W piśmie do prezes NRA, Elżbiety Piotrowksiej-Rutkowskiej, Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ wyjaśnił na wstępie, że prezentowane stanowisko nie ma charakteru wiążącej interpretacji. Departament podtrzymuje wcześniej wyrażone stanowisko odnośnie wszelkich zmian i poprawek nanoszonych na wystawione recepty. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby wystawiającej receptę przy poprawionej informacji. Jak tłumaczy, zatem również odręcznie uzupełnienie recepty wystawionej w formie wydruku o dawkowanie, dodatkowy lek lub poziom odpłatności także obligatoryjnie wymaga złożenia przy poprawionej informacji własnoręcznego podpisu i odciśnięcia pieczęci osoby, która receptę wystawiła.

 

W odniesieniu do argumentacji NRA dotyczącej nanoszenia na receptę danych za pomocą różnych charakterów pisma, resort zdrowia informuje, że problemem nie są de facto dwa charaktery pisma tylko ustalenie, czy receptę wystawiła więcej niż jedna osoba, co sugerują dwa charaktery pisma na recepcie. MZ zauważa, że jeżeli osoba realizująca receptę nie ma uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania, nie ma też podstaw do odmowy realizacji takiej recepty.

 

Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ podziela stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej, że przepisy rozporządzenia ws. recept lekarskich nie zakazują wystawiania recept dwoma charakterami pisma. Twierdzi natomiast, że to, iż dwa charaktery pisma różnią się, może powodować wątpliwości co do autentyczności recepty. Takie stanowisko wynika z treści przepisu o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r., który stanowi, że lekarz orzeka o stanie zdrowia osoby, po uprzednim jej zbadaniu. W konsekwencji ww. orzeczenia następuje wystawienie recepty. Stąd konstatacja, że za wystawienie recepty odpowiada jedna osoba oraz to, że ilość osób jest w istocie problemem, a nie wielość charakterów pisma, gdyż bez dokonania ekspertyzy grafologicznej nie można ocenić, czy charaktery pisma na recepcie są odmienne.