Niebawem zmiany w prawie farmaceutycznym i realizacji recept

Pod koniec stycznia br. do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty – informuje serwis Farmacja.pl, powołując się na Rządowe Centrum Legislacji. Znalazła się w nim nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne oraz nowe rozporządzenie w sprawie recept.

 

źródło: Farmacja.pl / RCL

 

Od kilku tygodni resort zdrowia intensywnie pracował nad nowym rozporządzeniem, które umożliwiałoby m.in. realizację recept wystawionych w postaci elektronicznej. Zmiany mają zmniejszyć też liczbę przypadków odsyłania pacjentów do lekarza z uwagi na braki lub błędy na recepcie. Projekt ma charakter pilny, dlatego nie został poddany prekonsultacjom. Rozporządzenie początkowo miało wejść w życie od 1 lutego br., jednak termin ten został przesunięty.

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept zastąpi dotychczasowe dwa dokumenty: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Zasady wystawiania recept określone dotychczas w obu tych rozporządzeniach zostaną określone w ustawie Prawo farmaceutyczne. Natomiast zasady realizacji recept zostaną określone w projektowanym rozporządzeniu, przy czym obejmą również realizację recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, co było wcześniej przedmiotem uregulowania w drugim ze wspomnianych rozporządzeń. Zmiany nastąpią również w ustawie o zawodzie felczera, w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie Prawo Farmaceutyczne i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Jakie zmiany szykuje resort zdrowia?

 

Odmowa wydania leku

Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówi wydania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli został on przepisany na recepcie, której unikalny numer identyfikujący receptę został najpóźniej na dzień przed wydanie tego produktu, środka lub wyrobu zablokowany i zamieszczony w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

 

Likwidacja apteki

W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego, jego uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności, podmiot prowadzący w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stałą się ostateczna, musi powiadomić OWNFZ oraz WIF o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów.

 

Zmiana ilości środków antykoncepcyjnych na jednej recepcie

Projekt zakłada traktowanie środków antykoncepcyjnych na równi z innymi lekami, co oznacza możliwość przepisania ilości przeznaczonej do 120-dniowego stosowania.

 

Kontrole WIF

Podmiot wykonujący działalność leczniczą umożliwia wgląd do ewidencji zapotrzebowań organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz na ich żądanie przekazuje ich kopie. Karze pieniężnej podlega podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wbrew przepisowi art. 96 ust. 2e uniemożliwia organom inspekcji farmaceutycznej dokonanie wglądu do ewidencji zapotrzebowań lub nie przekazuje na ich żądanie kopii zapotrzebowań.

 

Otaksowanie recepty

Otaksowanie recepty polega na wytworzeniu dokumentu elektronicznego powiązanego z receptą, zwanego „Dokumentem Realizacji Recepty”, który będzie zawierał m.in. dane dotyczące pacjenta i osoby realizującej receptą.

 

Brak bądź błędny wpisany na recepcie sposób dawkowania

Można wydać ilość leku, która nie jest większa niż dwa najmniejsze opakowania (refundowane lub zarejestrowane) za wyjątkiem sytuacji kiedy sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii oraz kiedy przepisywany jest produkt leczniczy zawierający substancje bardzo silnie działające określone w FP – obecnie dotyczyło to receptury z pominięciem leków gotowych.

 

Realizacja recept dla inwalidy wojennego

Doprecyzowano, jakie dokumenty potwierdzają uprawnienie IB.

 

Poziom odpłatności, który odpowiada wiekowi lub płci pacjenta

Jeśli lek występuje w więcej niż jednej odpłatności, a na recepcie nie wpisano „X” lub „100%”, osoba wydająca wydaje go za najwyższą odpłatnością, chyba że w wyniku takiego działania zostałby wydany niezgodnie z ograniczonymi wiekiem lub płcią wskazaniami lub przeznaczeniem objętymi refundacją. W takim przypadki wydanie następuje z takim poziomem odpłatności określonym w wykazie, który odpowiada wiekowi lub płci pacjenta, nawet jeżeli byłby to najniższy poziom odpłatności określony dla tego leku.

 

Szczegółowe informacje dot. nowelizacji i procedowania projektu znajdą Państwo TUTAJ.